Go to the Content Go to the Main Menu Go to the Viewed Today Go to the Footer

0723 K-Avenue
0723 K-Avenue
상품01 상품02 상품01 상품02

Help >  FAQ >  Contents

Cancel Items or Orders

คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทันทีหากมีการร้องขอสถานะการจัดส่ง
หากกำหนดการจัดส่ง ผู้ขายจะตรวจสอบการขอยกเลิกและแจ้งให้คุณยกเลิกหรือจัดส่ง

[วิธีการส่งคำร้องขอยกเลิก]
- ไปที่ My Wish+> คลิกปุ่ม [ยกเลิก] ภายใต้สถานะการสั่งซื้อ

หลังจากส่งการยกเลิก เราจะส่งข้อความยืนยันไปยัง Qpost และอีเมลแอดเดรสในบัญชีของคุณ

คุณยังสามารถยืนยันได้ว่าการสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไปที่ My Wish+ หากคุณเห็นคำสั่งซื้อในส่วนการคืนเงิน มันได้รับการยกเลิกอย่างประสบความสำเร็จ

หากคำสั่งซื้อของคุณส่งตรงจากผู้ขายและไม่สามารถแก้ไขได้ คุณควรรอสินค้าที่จะจัดส่งและขอคืนไปยังผู้ขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ขาย ให้ไปที่ Contact sellers โดยตรง

Related FAQ - Following related FAQ will help you find answer quickly.

Cancel Items or Orders
Return items you ordered
How does the refund process work?
How to submit non-receipt claim
/ 1 GO